W dniu 18.06.2018r. w Parku Naukowo-Technologicznym UZ w Nowym Kisielinie odbyły się posiedzenie Zarządu oraz Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Aglomeracja Zielonogórska”. Posiedzenia miały na celu podsumowanie działalności Stowarzyszenia w roku 2017 oraz formalne zatwierdzenie dokumentów z tym związanych. Było też okazją do omówienia bieżących i przyszłych działań podejmowanych przez „Aglomerację”.

Po zatwierdzeniu sprawozdań przez Zarząd Stowarzyszenia, również Walne Zebranie Członków jednogłośnie przyjęło uchwały w sprawie:

a). Przyjęcia sprawozdania Zarządu za rok 2017;

b). Przyjęcia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2017;

c). Przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2017;

d).Udzielenia absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia za działalność w roku 2017.