Stowarzyszenie „Aglomeracja Zielonogórska” zaprasza przedstawicieli

 Samorządów z Województwa Lubuskiego na szkolenie:

Praktyczne aspekty stosowania KPA po nowelizacji.

Przedstawienie i omówienie dotychczasowego orzecznictwa sądów administracyjnych cz.2

Miejsce: Zielona Góra (Park Naukowo-Technologiczny UZ – Willa),

ul. Nowy Kisielin – A. Syrkiewicza 6

Termin: 12.10.2018r. (piątek), godz. 10:00

 

Zakres tematyczny szkolenia:

 1. Ugoda administracyjna

–        kiedy w sprawie może być zawarta ugoda

–        skutki zawarcia ugody dla stron, a wydanie decyzji przez organ

–        kto powinien sporządzić ugodę,

–        elementy formalne ugody

2. Milczące załatwienie sprawy – nowy sposób załatwienia sprawy administracyjnej

–        kiedy sprawa jest załatwiana milcząco,

–        milczące zakończenie postępowania a milcząca zgoda organu

–        czy w aktach sprawy powinna być informacja o milczącym załatwieniu sprawy i co powinna zawierać

–        zaświadczenie o milczącym załatwieniu sprawy elementy i zasady doręczania

–        czy w trybach nadzwyczajnych sprawa może być załatwiana milcząco

3. Zrzeczenie się przez stronę z prawa do wniesienia odwołania

–        kiedy strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania

–        konsekwencje i skutki prawne zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania dla strony i organu

4. Zmiany w zakresie postępowania odwoławczego

–        fakultatywny wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy

–        zmiana zakresu postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez organ odwoławczy i podstaw do wydania decyzji kasatoryjnej (136 § 2-4, 138 § 2a i 2b Kpa)

–        wiążąca wykładnia przepisów przez organ odwoławczy

5.  Postępowanie uproszczone

–        kiedy dopuszczalne jest załatwienie sprawy w trybie uproszczonym

–        podanie w formie tzw. urzędowego formularza

–        szczególny charakter postępowania dowodowego w postępowaniu uproszczonym

 

Harmonogram

 

godz. 9:30 – 10:00              REJESTRACJA UCZESTNIKÓW


godz. 10:00-12:00              PRAKTYCZNE ASPEKTY KPA CZ.1

 

godz. 12:00-12:30              PRZERWA KAWOWA/LUNCH

 

godz. 12:30 -14:30             PRAKTYCZNE ASPEKTY KPA CZ.2

 

Cel szkolenia:

 

Celem szkolenia jest przede wszystkim przedstawienie i praktyczna analiza regulacji prawnych mieszczących się w zakresie obszernej nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego, która obowiązuje od 1 czerwca 2017 r. W trakcie szkolenia zostaną omówione podstawowe problemy, które zaistniały w związku ze stosowaniem nowych przepisów w praktyce postępowań prowadzonych w gminach. Przedstawienie i omówienie dotychczasowego orzecznictwa sądów administracyjnych. Zaproponowane szkolenie jest drugim z zakresu KPA i porusza zagadnienia niezrealizowane na pierwszym szkoleniu.

 

Prelegent:  dr Rafał Bucholski

 

adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego, radca prawny, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp., współpracownik Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz WPiA Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, autor publikacji naukowych z zakresu procedur administracyjnych i podatkowych.

 

Zgłoszenia i koszt uczestnictwa

 

Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są za pomocą wypełnionych i podpisanych formularzy zgłoszeniowych do dnia 02.10.2018r. na adres mailowy: biuro@aglomeracjazielonogorska.pl lub pocztą na adres:

Stowarzyszenie „Aglomeracja Zielonogórska”

ul. Nowy Kisielin – A. Syrkiewicza 6

66-002 Zielona Góra

 

UWAGA: Ilość miejsc ograniczona decyduje kolejność zgłoszeń!

 

Koszt uczestnictwa:

 

– dla JST Członków „Aglomeracji Zielonogórskiej” – bezpłatnie (maksymalnie 2 osoby)

– dla JST niebędących Członkami Stowarzyszenia: 200 zł brutto/osoba

 

Cena obejmuje: 1-dniowe szkolenie, serwis kawowy/lunch, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 

Bezpośredni kontakt w sprawie szkolenia:

Adrian Chudy – Asystent Dyrektora

kom. +48 726 470 726

e-mail: a.chudy@aglomeracjazielonogorska.pl

Do pobrania:

Program – Praktyczne aspekty KPA cz_2

Formularz zgłoszeniowy