Uprzejmie informujemy Członków Stowarzyszenia “Aglomeracja Zielonogórska” o możliwości zorganizowania indywidualnych konsultacji w temacie modernizacji energetycznej w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Spotkania mogą odbywać się na terenie Gmin w wcześniej ustalonych terminach. Konsultacje poprowadzi Pani Elżbieta Kaszyńska z firmy Siemens. Zainteresowane Gminy prosimy o kontakt z biurem Stowarzyszenia celem doprecyzowania szczegółów. Przypominamy także o najważniejszych  korzyściach wynikających z realizacji inwestycji w tej formule:

  1. Jasna i powszechna procedura przetargowa pozwalająca skorzystać z wiedzy doświadczenia Partnera Prywatnego.
  2. Ogłoszenie o zamówieniu – jedno postępowanie w formule zaprojektuj i wybuduj ((jedno postępowanie, mniej pytań, gwarancja jakości).
  3. Ryzyka związane z realizacją inwestycji: Ryzyko projektowe i budowy oraz ryzyko związane z zapewnieniem finansowania po stronie Wykonawcy.
  4. Ryzyka związane z utrzymaniem i zarządzaniem energią w obiektach, oraz zapewnieniem deklarowanych w umowie oszczędności w zużyciu ciepła i energii elektrycznej – po stronie Wykonawcy (sztywne zapisy dotyczące kar umownych na wypadek niedotrzymywania określonych w umowie temperatur w pomieszczeniach oraz niedotrzymania gwarantowanych oszczędności.
  5. Umowy wieloletnie = Wysoki poziom jakości realizacji wymuszony formułą PPP.
  6. Szybka poprawa stanu technicznego dużej liczby budynków, poprawa komfortu cieplnego.
  7. Trwałe obniżenie zużycia energii = Pewność wygenerowania środków na spłatę zobowiązania.
  8. Maksymalizacja oszczędności = maksymalizacja zysku z przedsięwzięcia.
  9. Spłata ratalna – możliwość wykorzystania środków na inne wydatki.
  10. Przy odpowiednim podziale ryzyk całość kosztów części inwestycyjnej jest kwalifikowana jako wydatek majątkowy.